Blik op hulp

Triple P in de residentiële jeugdhulpverlening

oktober 25
17:08 2013
triple P ConnXionz De Rading

Foto: Erick Agguire

De Triple P methodiek is door De Rading toegepast in de residentiële jeugdzorg. Triple P, dat staat voor Positive Parenting Program, richt zich op het voorkomen van problemen bij kinderen door het bieden van opvoedingsondersteuning aan ouders. De Rading paste het programma onder de naam ‘ConnXionz’ aan aan het opvoedmilieu in de residentiële jeugdzorg. Daarmee  heeft de jeugdhulpverleningsorganisatie een wereldprimeur. Het Trimbos-instituut onderzocht de invoering van deze methode en concludeert dat vooral de professionals het een succes vonden.

Triple P

Er worden binnen Triple P vijf ondersteuningsniveaus gehanteerd. Voorlichting en informatie aan ouders staan op het eerste niveau, gevolgd door korte, individuele voorlichtingsgesprekken met ouders over de ontwikkeling en het gedrag van kinderen. Specifieker advies bij concrete zorgen wordt geboden op niveau drie. Wanneer zich ernstige gedragsproblemen bij het kind voordoen, worden opvoedingsvaardigheden met ouders getraind. Bij ernstige gedragsproblemen die gecombineerd worden met gezinsproblemen, gebruikt Triple P als laatste middel een gezinsinterventie.

Deze drie niveaus van ondersteuning zijn nu dus vertaald naar de residentiële jeugdzorg.

ConnXionz

Jongeren in de residentiële zorg hebben slechts beperkt contact met hun ouders, maar des te meer met de pedagogisch medewerkers, die in zo’n situatie de primaire opvoeders zijn. ConnXions besteedt om die reden veel aandacht aan de opvoedvaardigheden van beroepsopvoeders die werken met jongeren met sociale-, emotionele- en gedragsproblemen. Het programma is erop gericht een positieve en zorgzame relatie tot stand te brengen tussen de pedagogisch medewerkers en de jongeren die zij begeleiden. Daarbij is er veel aandacht voor het aanleren van effectieve opvoedingsmethoden.

Doel is om kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen van professionals te vergroten. Zo leren zij omgaan met veelvoorkomende gedragsproblemen bij tieners, wordt hen geleerd duidelijk met elkaar te communiceren en worden er afspraken gemaakt over de consequente toepassing van regels en maatregelen. Ook voor het welzijn van de professionals zelf is er aandacht. Zij leren beter met elkaar te communiceren over lopende kwesties en krijgen handvatten om hun beroepsstress te reduceren.

Jongeren

Die deskundigheidsbevordering bij beroepsopvoeders moet op zijn beurt bijdragen aan een beter optreden richting de jongeren in de leefgroep. Zo zouden professionals na het doorlopen van het programma beter de emotionele zelfregulatie van jongeren kunnen bevorderen en hen helpen sociale vaardigheden te ontwikkelen. Ook helpt het hen om jongeren te helpen beter te presteren op school en in andere contexten buiten de leefgroep.

Resultaten evaluatie

Binnen De Rading is ConnXionz toegepast op 10 individuele kindplannen en de gezamenlijke groepsaanpak. Professionals vonden het werken met kleine doelen en de inzet van gedragsdeskundigen om de invoering te begeleiden zinvol. Ook de super- en intervisiesessies die zij ondergingen, waren voor hen helpend.

Pedagogisch medewerkers meldden in de effectstudie dat hun opvoedingsvaardigheden en de comunicatie met jongeren verbeterd waren. Het aantal conflicten nam volgens hen af en het aantal positieve interacties nam toe. Ook de gedragsproblemen van de jongeren zouden afgenomen zijn. De ondervraagde jongeren, echter, gaven aan geen effect op hun eigen probleemgedrag te hebben ervaren. Het contact met de pedagogisch medewerkers duidden zij zelfs negatiever dan voorheen. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat pedagogisch medewerkers nu sneller positieve resultaten herkennen en dat de jongeren nog moeten wennen aan de nieuwe aanpak en dat niet prettig vinden. Daarnaast hebben jongeren in het proces meer een stem gekregen, waardoor zij hun ontevredenheid gemakkelijker kunnen delen. Een laatste aangedragen verklaring is dat de totstandkoming van gedragsverandering bij de jongeren langer duurt dan de 10 maanden die het onderzoek liep.

De Rading is momenteel bezig deze methode breder in te voeren.

Interessant artikel? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Soortgelijke artikelen